Vonderweg 13

7468 DC Enter

0547-380685

[email protected]

WINKELWAGEN

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

Veilig afrekenen
0
WINKELWAGEN

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

Veilig afrekenen
0

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Als je bij ons een aankoop doet, in de winkel of online, gelden deze algemene voorwaarden. Ook gelden deze voorwaarden op alle communicatie en aanbiedingen met en van Alpha Sierbestrating Twente B.V. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat je de algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van kracht op Alpha Sierbestrating Twente B.V. ook handelend onder de namen Alpha Sierbestrating en Alpha Sierbestrating Twente en alphasierbestrating.nl. Hierna te noemen: Alpha Sierbestrating Twente B.V.
 2. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. erkend.
 5. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
 6. Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V..
 2. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. of een door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke
  bevestiging van het aanbod.
 3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. en afnemer hieraan gebonden.
 4. Aanbiedingen van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
 1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief belasting (BTW).
 2. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de verkoop niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen, wettelijke bepalingen en/of een andere vorm van overmacht.
 3. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen of overmacht, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Artikel 4. Aflevering
 1. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 2 weken na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
 2. De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Levering wanneer de afnemer niet aanwezig is geldt als automatische acceptatie. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
 3. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
 4. Aan de leveringsplicht van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn
  voldaan zodra de door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
 5. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.
 6. Bij leveringen op de waddeneilanden of Zeeuws-Vlaanderen wordt een extra transporttoeslag bovenop de reguliere transportkosten in rekening gebracht. Deze transporttoeslag zal na plaatsing van de bestelling bij het totale orderbedrag worden opgeteld en wordt vervolgens gecommuniceerd naar de betreffende klant.
 7. Bij leveringen in de binnenstad van verschillende steden is er sprake van een extra transporttoeslag bovenop de reguliere transportkosten. Het exacte bedrag is afhankelijk van de exacte locatie. De transporttoeslag zal dan ook na plaatsing van de bestelling bij het totale orderbedrag worden opgeteld en wordt vervolgens gecommuniceerd naar de betreffende klant voorafgaand aan de levering.
 8. Bij orders met een totaalgrootte van minder dan € 250,- en/of een totaalgewicht van minder dan 2000kg is er in sommige gevallen sprake van een extra transporttoeslag. Deze toeslag zal dan ook na plaatsing van de bestelling bij het totale orderbedrag worden opgeteld en wordt vervolgens gecommuniceerd naar de betreffende klant voorafgaand aan de levering. Wanneer deze toeslag door de afnemer voldaan is wordt de bestelling uitgeleverd.
 9. Bij leveringen buiten Nederland kan de transportprijs afwijken. Neem daarvoor altijd voor het bestellen contact met ons op. Daarnaast geldt het gratis bezorgbedrag niet bij leveringen buiten Nederland.
Artikel 5. Levertijd
 1. Een door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. opgegeven levertermijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertermijn vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. zijn, waarna ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. zal trachten om binnen 14 dagen levering te doen plaatsvinden.
 2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of omdat er om andere redenen vertraging plaatsvindt, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 3. Een door de koper opgegeven gewenste leverdatum is enkel een gewenste leverdatum. De daadwerkelijke leverdatum kan hiervan afwijken. Aangegeven levertermijn door medewerkers van ALPHA
  SIERBESTRATING TWENTE B.V., zoals de centrale helpdesk, gelden als indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 4. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. raadt u af om een gewenste leverdatum op te geven die 1 tot 5 werkdagen voor de geplande datum van verwerking valt. Bij eventuele leveringsafwijking of schade boven 5% eigen risico zal ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. een eventuele nalevering niet eerder dan na minimaal 5 werkdagen na melding van de leveringsafwijking of schade kunnen uitvoeren, zie ook artikel 16.6.
 5. Wanneer transportplanning met u een levertermijn heeft afgesproken is deze levertermijn definitief. Deze kan hierna niet meer gewijzigd worden. Wanneer u deze levertermijn toch wilt wijzigen worden hier wanneer nodig naar inzicht van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. extra kosten ter waarde van 5% van de totale bestelling voor in rekening gebracht. Een levertermijn is enkel definitief wanneer deze door transportplanning expliciet aan u wordt bevestigd.
 6. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. behoudt zich het recht voor om de levertermijn te wijzigen wanneer dit onvermijdelijk is in verband met overmacht (zie artikel 7 van deze Algemene voorwaarden) of wanneer de klant onvolledige, dan wel onjuiste informatie over de aflevering heeft verstrekt. Onjuiste informatie omvat, maar beperkt zich niet tot, een ontoegankelijke afleverlocatie, niet tijdig overmaken van de (aan)betaling en foutief leveradres.
 7. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. behoudt zich het recht om een langere levertijd te hanteren bij bestellingen met een ordertotaal lager dan € 250,- .
Artikel 6. Ontbinding
 1. Onverminderd de rechten van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. op basis van de wet is ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. omstandigheden ter kennis komen die ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V., indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij
  uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van bezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, verwerkt, gelegd in of op de grond, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag, minus door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. gemaakte transportkosten en administratieve kosten, aan de afnemer wordt terugbetaald.
 4. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten. Op laatst genoemde diensten, waarbij ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde leverancier van toepassing zijn.
Artikel 7. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
 2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. de verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 8. Garantie
 1. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
 2. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 48 uur na levering aan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming, verwerking of leggen na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. gegrond worden bevonden, zal ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, door klant gemaakte extra kosten met inbegrip van maar niet beperkt tot transport, extra kosten van aannemer, bestrater, hovenier of ander soort derde partij, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.
 6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
Artikel 9. Betaling
 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling vooraf plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 2. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. en de verplichtingen van de afnemer jegens ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. onmiddellijk opeisbaar.
 4. Een eventueel nog te betalen bedrag bij levering dient altijd te geschieden op basis van de meest recente orderbevestiging, met aftrek van een eventuele aanbetaling, die u van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. heeft ontvangen. Eventuele verschillen in het vermelde bedrag op de vrachtbrief met de orderbevestiging dient u direct aan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. te melden, het bedrag van de orderbevestiging is leidend.
 5. Bij een niet complete of uitgebleven betaling na levering zal ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. de volgende stappen ondernemen: – een 1ste betalingsherinnering wordt verstuurt met daarin het verzoek om het nog openstaande bedrag te betalen – Wanneer betaling uitblijft stuurt ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. een 2de herinnering inclusief 20 euro administratiekosten 7 dagen na verzending van het 1ste bericht – Wanneer betaling opnieuw uitblijft stuurt ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. een 3de herinnering inclusief opnieuw 20 euro administratiekosten 7 dagen na verzending van het 2de bericht – Wanneer betaling na de 3de betalingsherinnering alsnog uitblijft zal ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. de betaling overdragen aan het incassobureau. Extra gemaakte kosten voor het inschakelen van het incassobureau worden, inclusief het op het moment van schuldvordering wettelijk vastgestelde rentepercentage voor schuldvorderingen van handelstransacties vanaf 7 dagen na verzending van de 2de betalingsherinnering, in rekening gebracht voor de afnemer.
 6. Indien ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
 7. Indien ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. kan aantonen hogere kosten te heb gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 8. Terugbetalingen of vergoedingen vanuit ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. worden binnen 62 dagen na akkoord en ontvangst van relevante gegevens vanuit de klant (naam klant, rekeningnummer, bank, plaats) teruggestort op een door de klant aangegeven rekeningnummer.
 9. Indien ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. minimaal een week voor de door de klant opgegeven gewenste leverdatum geen aanbetaling of volledige betaling heeft ontvangen van de klant, is ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. genoodzaakt de bestelling te annuleren. Eventueel gemaakte kosten door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. zullen worden doorberekend aan de betreffende klant. 9.10 Wanneer de gewenste leverdatum een maand of langer na de besteldatum is, dient u uiterlijk een week na de besteldatum de volledige betaling of aanbetaling van € 100,- te voldoen. Indien deze (aan)betaling niet is ontvangen binnen een week na de besteldatum, kunnen wij geen voorraad reserveren en zijn wij genoodzaakt de bestelling te annuleren. Eventueel gemaakte kosten worden doorberekend aan de klant.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van alle door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. zolang de afnemer de vorderingen van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. of een door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V..
Artikel 11. Privacy
 1. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
 2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. (en haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V.. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V., andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
 3. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online- bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. en/of haar leveranciers.
 2. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren m.b.t. elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.
 3. De website van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de website en haar inhoud te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. is het niet toegestaan deze website en haar inhoud op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 14. Geschillen
 1. De afnemer kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. Klachten worden doorgaans binnen 60 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
 2. Wanneer ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. met de afnemer overeenkomt het geschil op te lossen doorwijze van een vergoeding, dan zal de vergoeding binnen 62 dagen na akkoord en ontvangst van de relevante gegevens (naam, rekeningnummer, bank, plaats) voor het storten van de vergoeding worden gestort op een door de afnemer aangegeven rekeningnummer.
 3. De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.
Artikel 15. Promotiemateriaal
Foto’s bij de diverse producten en op de website van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. dienen als voorbeeld en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 16. Overige voorwaarden
 1. Indien de afleverlocatie niet toegankelijk is voor een trekker-oplegger-combinatie van 16 m lang, moet de klant van tevoren melden om bijzonder transport tegen extra kosten te regelen. Indien de klant dat niet van te voren heeft gemeld, kan ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. de bestelling annuleren en de gemaakte kosten doorbelasten aan de klant. De lading wordt gelost langs de trekker oplegger combinatie, daarbij wordt
  geprobeerd zo dichtbij mogelijk op de door u gewenste afleverlocatie te lossen, mits haalbaar en verantwoord. Of de afleverlocatie toegankelijk is en of een alternatieve locatie haalbaar is, is ter professionele beoordeling van de chauffeur die de levering in kwestie uitvoert.
 2. Indien klant niet aanwezig is of niet binnen 30 minuten telefonisch bereikbaar is op de met transportplanning afgesproken afleverdatum, dan zijn de extra kosten voor de rekening van de klant. Indien de klant de afleverdatum wil veranderen, kan dit kosteloos tot 7 dagen van tevoren. Indien de klant dit echter binnen één week van tevoren meldt, worden er € 20,- administratiekosten doorberekend aan de klant.
 3. Een kenmerk van alle natuursteensoorten is dat er altijd kleurnuance bestaat. Bij sommige natuursteensoorten is er zelfs sprake van kleurnuance van tegel tot tegel. Dit is een eigenschap van de betreffende natuursteensoort en is niet te voorkomen. Natuursteen tegels waar deze kleurnuance kan voorkomen zijn, maar beperken zich niet tot, Chinees graniet, Vietnamees hardsteen, Turks marmer en Braziliaans leisteen mustang.
 4. Een gebrand en/of geborstelde afwerking kan vuil aantrekken doordat het oppervlakte wordt opengebroken en ruw gemaakt. Het oppervlakte wordt gebrand en daarna bewerkt met een borstel. Door
  deze bewerking komen vellen los, wat zorgt voor een ruw oppervlakte. Niet alle vellen zullen direct loskomen tijdens de bewerking. Tijdens het gebruik van gebrand + geborstelde tegels kan het dan ook voorkomen dat er nog wat vellen van het oppervlakte loslaten. Dit is een eigenschap welke inherent is aan de gebrand en geborstelde afwerking. ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. kan hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.
 5. Bij natuursteen, eigen risico breuk 5% (of minimaal 1 tegel), breukclaim binnen 48 uur na levering en vermeldt op verzendbrief tijdens levering. Schademeldingen over producten die al in gebruik zijn genomen worden niet in behandeling genomen. U dient alle producten altijd te controleren voordat u deze gaat gebruiken, verwerken en/of leggen. Het gebruiken, verwerken en/of leggen van de producten staat gelijk aan het accepteren van de betreffende producten. Kleine oppervlakkige schade, zoals schilfers van de rand of onderkant, kan altijd voorkomen bij natuursteen tegels. Schade die geen invloed heeft op het gebruik en de duurzaamheid van de natuursteen tegels wordt niet als dusdanig aangemerkt. Schade waarbij de natuursteen tegels onbruikbaar zijn geworden wordt bij aantallen van meer dan 5 m2,zal Alpha Sierbestrating Twente B.V. de casus voorleggen aan de leverancier. Schademeldingen moeten bij levering aan de chauffeur gemeld worden, op de verzendbrief aangetekend worden en binnen 48 uur met foto’s van de beschadiging kenbaar worden gemaakt via [email protected]. Schademelding m.b.t. tegels die al in gebruik zijn genomen, worden niet in behandeling genomen.
 6. Een eventuele nalevering vanwege leveringsafwijking of schade boven 5% eigen risico die conform de algemene voorwaarden en bepalingen van ALPHA SIERBESTRATING TWENTE B.V. als schade wordt aangemerkt, zal niet eerden dan minimaal 5 werkdagen na melding door de klant d.m.v. beschrijvende e-mail inclusief foto’s van de betreffende klacht, kunnen worden uitgevoerd.
 7. Bij annuleren van de order storten wij het bedrag minus administratiekosten van €20,- terug op uw rekening.
 8. Kalkuitbloei op tegels is een natuurlijk proces wat bij alle betonproducten voor kan komen. Het is een chemische reactie van regenwater met kalk wat in de tegels zit. Dit kan tijdelijk witte vlekken op de tegels geven, maar die zullen na verloop van tijd vanzelf minder worden of verdwijnen. Het is lastig hier een tijd voor te noemen. Kalkuitbloei kan nimmer een reden tot klacht zijn.
Hulp nodig? App met ons